ReadyPlanet.com
dot
bulletเกียรติคุณที่ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ได้รับ
bulletReview ความคิดเห็น ของผู้ที่เคยเข้าอบรม กับ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletบริษัทลูกค้าสำคัญที่อาจารย์บรรยายพอสังเขป
Training Roadmap ในองค์กร และหลักสูตรต่างๆที่ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ เชี่ยวชาญ

 

            Training Skills Matrix Roadmap

        โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ 
สถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development   Tel.089-890-3579,02-447-5585
e-mail : prasonghill@gmail.com  www.prasong.net

                            ชื่อหลักสูตร

พนักงานปฏิบัติการ /Office / บริการ

พนักงานขาย /การตลาด/ จัดซื้อ

หัวหน้างาน / Supervisor / Line Leader

ผจก แผนก /ฝ่าย /GM / MD

เจ้าของกิจการ / ทายาทธุรกิจ

การพัฒนาทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

X

X

 

 

 

การสื่อสารประสานงานและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

X

X

X

 

 

การทำงานเชิงรุกมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

X

X

X

 

 

การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

X

X

X

 

 

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กร

X

X

 

 

 

Growth Mindset

X

X

X

 

 

well lived & Joyful Life.

X

X

X

X

X

จิตสำนึกรักองค์กรหลังวิกฤตการณ์ Covid -19

X

X

X

X

 

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อประสานงานและลดความขัดแย้งในองค์กร

X

X

X

X

 

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในอาชีพขาย

 

X

 

 

 

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง

 

X

X

X

X

กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

 

X

 

 

 

การวางแผนการขายเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาททางธุรกิจ

 

X

 

 

 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

 

X

X

X

 

การสร้างทีมขายที่แข็งแกร่งด้วยแนวคิดและเทคนิคการขายอันทรงพลัง

 

X

X

X

 

การสร้างและบริหารทีมขายที่แข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ขั้นสูง

 

 

X

X

 

เทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

 

 

X

 

 

สอนงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

 

 

X

 

 

การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามควบคุมงาน

 

 

X

 

 

หัวหน้างานที่สมบูรณ์แบบ (The Professional Supervisor)

 

 

X

 

 

Smart Line Leader

 

 

X

 

 

How to be a great leader v 5.0

 

 

X

X

 

Interpersonal Communication

 

 

X

X

 

ผู้นำองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ (Successful Organization Leaders)

 

 

X

X

X

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 

 

X

X

 

Managing Change for Success

 

 

X

X

 

ศิลปะการสร้างแรงบันดาลใจและโน้มน้าวจูงใจลูกน้องขั้นสูง

 

 

X

X

X

การวางแผนและบริหารจัดการงานให้สำเร็จ

 

 

X

 

 

เทคนิคบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

 

 

X

X

 

ทักษะชั้นสูงในประชุม

 

 

X

X

X

การสร้างเครือข่ายภาวะผู้นำปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ

 

 

X

X

 

Enhancing Team Leadership

 

 

X

X

 

เทคนิคบริหารจัดการข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

X

 

 

Risk Management & Change management for success

 

 

X

X

 

เทคนิคชั้นสูงในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

 

 

X

X

 

คุณลักษณะผู้ที่ประสบผลสำเร็จสูงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

X

X

X

Feedback  & Assessment course

 

 

X

X

 

เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงานการผลิต

 

 

X

 

 

Leadership & Collaboration

 

 

X

X

 

High - Potential Leaders  5.0

 

 

X

X

 

Future Management & Visionary Skill

 

 

 

X

X

Building and Sustaining Successful Enterprise 5.0

 

 

 

X

X

Effective Presentation Workshop

 

 

X

X

X

ศิลปะการพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำ

 

 

X

X

X

ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่

 

 

 

X

 

ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้

 

 

 

X

 

Organization Engagement for Business Excellence

 

 

X

X

X

สุดยอดผู้นำ(The Ultimate  Leader )

 

 

 

X

X

Entrepreneurial Thinking &  Core Competencies for Business Excellence   
 

 

 

 

X

X

Management Moral & Ethics

 

 

 

X

X

เกมการบริหารและกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาวะผู้นำ

 

 

X

X

X

Power Team Integration (Walk Rally) เพื่อเพิ่มพลังและพัฒนาองค์กร

X

X

X

X

X

การสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือสู่ Thailand 4.0

X

X

X

X

X

จิตสำนึกรักองค์กรจิตวิญญาณผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ

X

X

X

X

X

วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจยุคใหม่ Modern Business Organization Culture

X

X

X

X

X

Design thinking & Creative thinking

 

 

X

X

X

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.