ReadyPlanet.com
dot
bulletเกียรติคุณที่ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ได้รับ
bulletReview ความคิดเห็น ของผู้ที่เคยเข้าอบรม กับ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletบริษัทลูกค้าสำคัญที่อาจารย์บรรยายพอสังเขป
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ของอ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ โทรตรง 089-890-3579 ให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฟรี

  

   

 

                                                                   

  

บริษัทจัดฝึกอบรม ของ อ.ประสงค์  ทองสุขประสงค์  โทรตรง 089-890-3579 ประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี มากกว่า 25,000 องค์กร 

"เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง" 

 # รับจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ In House Training และ Online Training ผ่านระบบ ZOOM อย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มากกว่า  25,000 องค์กร

 # มีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาวะผู้นำ ผู้บริหารในองค์กรให้มีทักษะในการเป็นผู้นำตนเอง นำผู้อื่น นำหน่วยงานและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 # เน้นฝึกอบรมแบบ Lerning by Doing ที่เข้าใจง่าย(แม้ผู้เรียนที่เป็นพนักงานปฏิบัติการธรรมดายังชื่นชอบ)เรียนแล้วลงมือทำได้จริงทันทีหลังอบรมเสร็จในทักษะ Soft Skills ทุกด้าน,Leadership Skills,การสื่อสาร,การนำเสนอ, Training the Trainer,การขาย,การบริการที่เป็นเลิศ 

 # บริการให้คำปรึกษา แก่ผู้บริหารระดับสูง, เจ้าของกิจการ (Coach ผู้บริหาร) เพื่อแก้ปัญหาทางการบริหาร การจัดการ  การลด Silo  และลดความขัดแย้งในองค์กร การเพิ่มพลังความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร การเพิ่มยอดขาย การสร้างและคัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ (New Leader 

    & Talents)ให้กับองค์กรได้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

# บริการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการเพื่อสร้างทายาทรุ่นใหม่ได้สืบทอดกิจการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

# บริการให้คำปรึกษาแก่คุณพ่อ คุณแม่ และ ผู้ปกครองที่ต้องการให้เปลี่ยนกรอบความคิด และพฤติกรรมของบุตรหลานให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น เรีนหนังสือเก่งขึ้น, เป็นคนดี มีคุณภาพมากขึ้น, มีความเป็นผู้นำและมีความสุขความเจริญมากยิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษาระบบงาน HRD ทั้งระบบและออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนา Compitency ของแต่ละคนให้สอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร

#  ฟรี !!!!  วิเคราะห์ Training Needs และจัดส่งเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อพิจารณาก่อนการตัดสินใจ !!!!!

#  ฟรี !!!!  สอบถามและขอคำปรึกษาเบื้องต้นโดยไม่มีข้อผูกพันหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 # นิยามของ อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ จากผู้เข้าอบรมคือ "เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง

ตำแหน่งปัจจุบัน

·    ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม Kaiser Training Leadership.

·   ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำHILL Training & Development.

·   อาจารย์พิเศษประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหลักสูตร MMM, DAD และหลักสูตรฝึกอบรมของคณะ ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปัจจุบัน

·   วิทยากรประจำสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน   

·  วิทยาลัยการตำรวจ  สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (หลักสูตรผู้การ) และโครงการผู้นำระดับผู้บังคับการขึ้นไป

·   วิทยากรประจำสภากาชาดไทย  ตั้งแต่ปี 2550  ถึง ปัจจุบัน

·   วิทยากรพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน  

·   สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน  

การศึกษา

·  คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA. (NIDA)

·  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·  วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกียรติประวัติ

      1. NIDA   โล่เกียรติคุณ  นราธิปพงศ์ประพันธ์  อาจารย์ผู้มีอุปการคุณด้านวิชาการ ตลอด 19 ปี  รับปี 2562


      2. ม.เกษตรศาสตร์  นิสิตเกดีเด่น ด้านบริการสังคม  รับปี 2559

                  3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ อาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อการสอน ตลอด 7 ปี หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูงสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับปี  2557

 ประสบการณ์ทำงาน

    ·  ประธานอนุกรรมการชุดที่ 3 การเลือกตั้งวุฒิสมาชิก คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2543)              

    ·  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ (พ.ศ.2543)              

    ·  ผู้จัดการสาขาบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด    (พ.ศ. 2535 – 2541)

    ·  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยาเซล แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด(พ.ศ. 2532 – 2540)

    ·  อาจารย์พิเศษปริญญาตรี/ โทภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (พ.ศ. 2534 – 2540)

 

      

 ภาพรวมหลักสูตรที่เชี่ยวชาญพอสังเขป  อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์เน้นออกแบบปรับเนื้อหาหลักสูตรใหม่ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กรนั้น ๆ

         กลุ่ม 1.กลุ่มหลักสูตร พนักงานปฏิบัติการ พนักงาน office

1.หลักสูตร การพัฒนาทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

2.หลักสูตร การสื่อสารประสานงานและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

3.หลักสูตร Boost up your Performance with Pro Active Work

4.หลักสูตร การสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือ สู่ Thailand 4.0

5.หลักสูตร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กร

6.หลักสูตร การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

7.หลักสูตร  คุณลักษณะผู้ที่ประสบผลสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน

8.หลักสูตร บริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

9. หลักสูตร Growth Mindset

10.หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรหลังวิกฤตการณ์ Covid -19

11.หลักสูตร Professional Communication and Teamwork

13.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

14.หลักสูตร ปรับกระบวนคิดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

 

กลุ่ม 2.กลุ่มหลักสูตร การขาย พนักงานขาย การตลาด  จัดซื้อ

1.หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในอาชีพการขาย

2.หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง

3.หลักสูตร การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

4.หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

5.หลักสูตร ทัศนคติด้านบวกและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

6.หลักสูตร การวางแผนการขายเสริมสร้างบุคลิกภาพ และมารยาททางธุรกิจ

7.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

8.หลักสูตร การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

9.หลักสูตร Growth Mindset พนักงานขายการตลาด

10.หลักสูตร การสร้างและบริหารทีมขายที่แข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ขั้นสูง

11.หลักสูตร  การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติด้านบวก

 

กลุ่ม 3. กลุ่มหลักสูตร  หัวหน้างาน Supervisor, Team Leader, Line Leader, Forman

กลุ่ม 4. กลุ่มหลักสูตร  ผู้จัดการ  GM, MD ,CEO, เจ้าของกิจการ .

1.หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

2.หลักสูตร สอนงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

3.หลักสูตร สู่หัวหน้างานที่สมบูรณ์แบบ The Professional Supervisor

4. หลักสูตร ภาวะผุ้นำและการสร้างขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา

5. หลักสูตร Smart Line Leader.

6. หลักสูตร How to be a great Leader

7.หลักสูตร การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

8.หลักสูตร Interpersonal Communication

9.หลักสูตร เทคนิคชั้นสูงในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

10.หลักสูตร การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

11.หลักสูตร ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

12.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

13.หลักสูตร Managing Change for success

14.หลักสูตร ศิลปะการสร้างแรงบันดาลใจและโน้มน้าวจูงใจลูกน้องขั้นสูง

15.หลักสูตร การวางางแผน และบริหารจัดการงานให้สำเร็จ

16.หลักสูตร การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามควบคุมงาน

17.หลักสูตร เทคนิคบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

18.หลักสูตร The New Ultimate Leader

19.หลักสูตร ผู้นำองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ

20.หลักสูตร ทักษะชั้นสูงในประชุม

21.หลักสูตร การสร้างเครือข่ายภาวะผู้นำปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือ

22.หลักสูตร Enhancing Team Leadership.

23.หลักสูตร เทคนิคบริหารจัดการข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

24.หลักสูตร มาดผู้นำอย่างมืออาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ

25.หลักสูตร Risk &Change management for success

 

26.หลักสูตร  คุณลักษณะผู้ที่ประสบผลสำเร็จสูงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

27.หลักสูตร  Feedback  & Assessment course

 

28.หลักสูตร  เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยการผลิต

 

29.หลักสูตร Leadership & Collaboration

 

30.หลักสูตร บริหารงานบริหารคน

 

31.หลักสูตร การคิดแบบผู้ประกอบการและสมรรถณะหลักความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ

 

32.หลักสูตร  EQ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่

 

33.หลักสูตร  Goal Setting  Feedback & Evaluation Training 5.0

 

34.หลักสูตร  Professional Communication and Teamwork

 

35.หลักสูตร Agile Management and Team

 

36.หลักสูตร Organization Engagement for Business Excellence

 

37.หลักสูตร Management Moral & Ethics

 

38.หลักสูตร Mindset for  Supervisory

 

39.หลักสูตร การพัฒนา  Line Leader ยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

 

40.หลักสูตร เกมทางการบริหารและกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาวะผู้นำ

 

41.หลักสูตร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการบริหารงานบริหารคน

 

42.หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชายุคใหม่

 

43.หลักสูตร ทักษะชั้นสูงในประชุม

 

44.หลักสูตร การพูดในที่ชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร

 

45. หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่

 

กลุ่ม 5. กลุ่มหลักสูตร เพิ่มพลัง พัฒนาองค์กร & Walk Rally

1.หลักสูตร Power Team Integration เพื่อเพิ่มพลังและพัฒนาองค์กร

2.หลักสูตร Organization Engagement for Business Excellence

3.หลักสูตร Thailand 4.0 การสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือ

4.หลักสูตร  กิจกรรมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ผล

5.หลักสูตร Growth Mindset

6.หลักสูตร New Mindsets of Organization Engagement for Business Excellence

7.หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร จิตวิญญาณผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ

8.หลักสูตร วัฒนธรรมองค์กร Organization Culture

9.หลักสูตร เกมทางการบริหารและกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาวะผู้นำ

10.หลักสูตร Design thinking & Creative Thinking

11.หลักสูตร ปรับกระบวนคิดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

 

กลุ่ม 6. กลุ่มหลักสูตร เถ้าแก่ ทายาทธุรกิจ

1.หลักสูตร Future Management & Visionary Skill

2.หลักสูตร The  CEO &  Entrepreneurs 5.0

3.หลักสูตร Management Psychology Influencer Interpersonal Communication

4.หลักสูตร Time & Task Management for Smart Leader

5. หลักสูตร Building and Sustaining Successful Enterprise 5.0

6.หลักสูตร ทักษะการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

7.หลักสูตร การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

8.หลักสูตร คุณลักษณะผู้ที่ประสบผลสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน

9.หลักสูตร ทักษะชั้นสูงในประชุม

10.หลักสูตร การคิดแบบผู้ประกอบการและสมรรถณะหลักความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ

11.หลักสูตร มาดผู้นำอย่างมืออาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ

12.หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร จิตวิญญาณผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ

13.หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่

14.หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

15. หลักสูตร การพูดในที่ชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับผู้บริหาร

16.หลักสูตร Goal Setting Feedback & Evaluation Training 5.0

17.หลักสูตร Agile Management and Team

 

องค์กรและลูกค้าสำคัญพอสงเขป

·     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

·     กรมชลประทาน

·     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

·     กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์                   

·     กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·     กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

·     กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

·     กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·     การประปานครหลวง 

·     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

·     โครงการเกษตรกู้ชาติ

·     ธนาคารกรุงไทย

·     ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  

·     ธนาคารแห่งประเทศไทย 

·     ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท  แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย)จำกัด

·     บริษัท  ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท  รีกัลจิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

·     บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด 

·     บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท กันยงอีเลคทริค จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด(มหาชน)

·     บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

·     บริษัท คาร์ดิแนลเฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท เคนดอล์-แกมมาตรอน จำกัด

·     บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์  ซัมมิท อินทีเรียส์ จำกัด

·     บริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย)จำกัด

·     บริษัท โจตันไทย จำกัด

·     บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด    (มหาชน)

·     บริษัท แชมป์เอช จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)

·     บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  - 7-Eleven

·     บริษัท ซี พี เอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด   

·     บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ซี.เอส.ไอ.กรุ๊ป

·     บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล

·     บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท โซนี่ โมไบล์ (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท ดรีมทอย จำกัด 

·     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด

·     บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

·      บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย  จำกัด

·     บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

·     บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท ทรานซีโลจีสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท ท่าเรือประจวบ  จำกัด

·     บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน )               

·     บริษัท ทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ จำกัด    

·     บริษัท ทีมกรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ

·     บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด

·     บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)   

·     บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

·     บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จำกัด

·     บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

·     บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน )  

·     บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)เครือบริษัทไทยออยล์

·     บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

·     บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

·     บริษัท ธนกูล  ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

·     บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 

·     บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

·     บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด

·     บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรมจำกัดและบริษัทในกลุ่มวี.เอส

·     บริษัท บาบีคิวพลาซ่า จำกัด

·     บริษัท บี ฟู้ด จำกัด บริษัทในเครือเบทาโกร  

·     บริษัท บุญถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด                         

·     บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

·     บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

·      บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  (EGCO GROUP)

·     บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด         

·     บริษัท พานาโซนิค ออนดัสเตรียลดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

·     บริษัท เพียวฟู้ดส์  จำกัด

·     บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิค คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)จำกัด

·     บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ฟาร์มาสัน จำกัด

·     บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด

·     บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไฟรส์ (1994) จำกัด

·     บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด      

·     บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด

·     บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ จำกัด

·     บริษัท มินิแบกรุ๊ป จำกัด    

·     บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด

·     บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

·     บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

·     บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค)    

·     บริษัท รุจา คอปอเรชั่น จำกัด

·     บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท วินทูเกเตอร์ จำกัด 

·     บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

·     บริษัท สมโพธิ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย)

·     บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด     

·     บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (ศูนย์การค้าสยามพารากอน)

·     บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

·      บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)      

·     บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท อยุธยา แคปปิตอลอ ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ออฟติมอลเทค จำกัด

·     บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด 

·     บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

·     บริษัท อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

 ·     บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

·     บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

·     บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด

·     บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด

·     บริษัท อีเมอร์สันอิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด  

·     บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท เอ็กเซตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท เอซ ซีเอ็น จำกัด

·     บริษัท เอนไกไทย จำกัด

·     บริษัท เอส ซี จี ดาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

·     บริษัท โอคุมุระเมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท โอจิเปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

·     บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 

·     บริษัท แฮฟส์เบอร์ก จำกัด 

·     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จำกัด

·     บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอลแอฟฟลายเออร์(ประเทศไทย)

·     บริษัท  โซนี่ดีไวซ์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชรจำกัด (มหาชน)

·     บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด 

·     บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

·     บริษัท กันตนา อะนิเมชั่น จำกัด 

·     บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

·     บริษัท คิวทูเอส จำกัด  

·      บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด  

·     บริษัท แคร์วันอินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด 

·     บริษัท เชโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท เชลล์ออโต้เชิร์ฟ(ประเทศไทย)  จำกัด

·     บริษัท ซัมซุงอิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

·     บริษัท ซิลแมทธ์ จำกัด

·     บริษัท ซี พี เอฟ จำกัด (มหาชน) 

·     บริษัท ซีอาร์อินดัสเตรีลเซอร์วิสเซส จำกัด 

·     บริษัท ซีเอสล๊อกซอินโฟ จำกัด   

·     บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

·     บริษัท เซ็นทรัลเรสตรอรองส์กรุ๊ป จำกัด

·     บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท ดัสมิลล์ จำกัด 

·     บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

·     บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 

·     บริษัท ดีทแฮล์มเทรดดิ้ง จำกัด

·     บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท โตโยต้าทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด 

·     บริษัท โตโยอิ้งค์โค้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท ทรานสโปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

·     บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด   

·     บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด   

·     บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด

·     บริษัท ทีดีเค(ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) 

·     บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 

·     บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

·     บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 

·     บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด

·     บริษัท เบทาโกร เซฟตี้มีท จำกัด

·     บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด

·     บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด

·     บริษัท มหาจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด

·     บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด 

·     บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

·     บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

·     บริษัท โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท วิวเทคเอเชีย จำกัด

·     บริษัท เวิลด์คลาสเร้นท์อะคาร์ จำกัด 

·     บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

·     บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

·     บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด  

·     บริษัท สยามราชธานี จำกัด

·     บริษัท สยามเอชอาร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

·     บริษัท สยามเอแอนด์ซี จำกัด

·     บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  

·     บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)   

·     บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

·     บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 

·     บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด 

·     บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด

·     บริษัท อวิว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด

·     บริษัท ออโต้อัลลายแอนด์ (ประเทศไทย)จำกัด

·     บริษัท อะโกรไลน์  จำกัด

·     บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

·     บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

·     บริษัท อารียา พร๊อพเพอตี้ จำกัด (มหาชน)

·     บริษัท อิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี

     (ประเทศไทย)จำกัด

·     บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด  

·     บริษัท อินเตอร์ไลฟ์จอห์นแฮนคอดประกันชีวิต จำกัด 

·     บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท อิเนอร์ยีออโตโมทิฟ ซีสเต็มส์ 

     (ประเทศไทย) จำกัด 

·     บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด 

·     บริษัท อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตล(ระยอง) จำกัด 

·     บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด

·     บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด   

·     บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด       

·     บริษัท เอ็น ที ยู (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท เอ็น อี ซี อินฟรอนเทียไทย จำกัด 

·     บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์  (ประเทศไทย) จำกัด

·     บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด   

·     บริษัท เอส.ที.ไอ.ที จำกัด 

·     บริษัท แอมเวร์ (ประเทศไทย) จำกัด   

·     บริษัท โอเรียนตัล สปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัด  

·     บริษัท ไอ อี ซี เอ็ม จำกัด  

·     บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

·     บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด

·     บริษัท ฮิวแมน รีสอรซ์ เทรนนิ่ง จำกัด          

·     บริษัท แฮเออร์ ไทยแลนด์ จำกัด

·     บริษัท ไทย แดรี่ จำกัด

·     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

·     มหาวิทยาลัยมหิดล

·     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

·     มูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง

·     โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง            

·     โรงพยาบาล บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

·     โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล 

·     โรงพยาบาล โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง 

·     โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ   

·     โรงพยาบาลคามิลเลียน  

·     โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)          

·     โรงพยาบาลศิครินทร์ 

·     โรงพยาบาลศิริราช ภาคอายุรศาสตร์, ภาควิชารังสีวิทยา,

 

     ฝ่ายเภสัชกรรม, ฝ่ายทันตกรรม,ฝ่ายทางเดินอาหาร

  •  โรงพยาบาลสตูล

·     โรงพยาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  

·     วิทยาลัยมหาดไทยสถาบันดำรงราชานุภาพ

 

·     ศูนย์บริการวิทยาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า) 

·     ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Safe Fertility & PGD Center)

·     สถาบันเกษตราธิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ

·     สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

·     สถาบันพระบรมราชชนก

·     สถาบันพัฒนาข้าราชการ  ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

·     สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

·   สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย 

·     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

·     สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

·     สภากาชาดไทย  

·     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

·     สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

·     สมาคมมันสำปะหลังไทย

·     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)

·     สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด  

·     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ

·     สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

·     สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง              

·  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

·  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    

·  สำนักงานประกันสังคม

·     สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย สหรัฐอเมริกาเพื่อกาวิจัย เกี่ยวกับสารแอมเฟตามีนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (TUCAR)  

·   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์             

·     สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) 

·     สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

·     สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

·     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

·     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

·     สำนักงานศาลยุติธรรม                                 

·     สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

·     สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช

·     สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

·     หอการค้าจังหวัดตาก

·     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

·     องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

·     องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร


 

 

                                                                                                                                                           

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.