ReadyPlanet.com
dot dot


 

                                     

                     อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์   

             ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ ฮิลล์ เทรนนิ่ง

                          (  Hill Training / Leadership Development)

  

เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์โดยเฉพาะในการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาผู้นำและผู้บริหารทุกระดับให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศตลอดระยะเวลา 28 ปี  

 ในการเป็นวิทยากรของ  อ.ประสงค์ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูลความรู้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรมและค่านิยม

ที่จำเป็นและทันสมัยให้กับผู้นำ นักบริหาร ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชนและองค์กรไม่แสวงผล

กำไร ทำให้องค์กรเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเช่น

หลักสูตร  การบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ  

หลักสูตร  นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชั้นสูง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

                              หลักสูตร  การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ของวิทยาลัยการปกครอง

หลักสูตร  การพัฒนาสมรรถนะนายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองระดับ 9 ) กรมการปกครอง 

หลักสูตร  ผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ  (ผอ.สำนัก ผอ.กอง ผอ.ส่วน ) ส่วนกลางกรมการปกครอง

หลักสูตร  นักบริหารมหานครระดับกลาง  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

หลักสูตร  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร  สภากาชาดไทย

หลักสูตร  การพัฒนานักบริหาร Mini Master of Management Program

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) 

หลักสูตร   นายด่านศุลกากรและผู้บริหารกรมศุลกากร  สถาบันวิทยาการศุลกากร

หลักสูตร   ผู้บริหารงานโครงการและวิศวกรดาวรุ่งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน )

หลักสูตร  ผู้นำผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตจังหวัดภาคใต้

              จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ( ม.อ. หาดใหญ่ )

 หลักสูตร  ผู้บริหารระดับกลาง ( ผช.อธิการบดี รองคณะบดี รอง ผอ.สถาบัน / สำนัก /ศูนย์ /

                ผอ.กอง )  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง  

หลักสูตร   Effective Communication องค์กรสากลเพื่อการช่วยเหลือผู้อพยพ (IRC)

หลักสูตร  Training the Trainer and Leadership Skills for Senior Immigration Officials. 

                                               จัดโดย องค์กร IOM สถานฑูต Canada และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิด
 

เครือบริษัท เบทาโกร

เครือบริษัท ซีพีเอฟ

เครือบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์

เครือบริษัท ปูนซิเมนไทย

บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ

บริษัท มิตซูบิชิ มอร์เตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท นิสสัน มอร์เตอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท ออร์โต อัลลัยแอนส์ จำกัด (ผู้ผลิตรถยนต์ ฟอร์ด มาสดา )

สถาบันเทคโนโลยีไทยยี่ปุ่น

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การประปานครหลวง

โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาดไทย

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

เครือโรงพยาบาลเปาโล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครือธนาคารกรุงไทย

ฯลฯ                                 

        กระบวนการฝึกอบรมของ อ.ประสงค์เป็นที่ยอมรับว่าเป็น Best Practices

เพราะจะเน้นการสร้างการเรียนรู้และการฝึกฝนเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจง่ายเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง (Learning by Doing )

โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เช่น Case Study, Role Playing , Workshop , Brain Stroming ,

Games, Clips, etc. ประมาณ 80 % ของเวลาอบรม อีก 20% ของเวลาเป็นการบรรยายแบบสรุปหลักการ

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นที่ประทับใจและได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งจากตัวผู้เข้าอบรมเอง

และจากผู้บริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรในทุกองค์กรที่ได้เข้าไปสอน

 

 

 

                     

 

 

 

 
bullet Website ส่วนตัวอาจารย์ ประสงค์ ทองสุขประสงค์
bulletSub Menu 2
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.